Wizja


Wizja Szkoły jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach:

  • KERIGMA – serce i fundament ewangelizacji – prezentuje samego Jezusa;
  • KARISMA – charyzmaty – znaki wierności Pana, pozwalające doświadczać, że Jezus żyje pośród nas;
  • KOINONIA – wspólnota – owoc ewangelizacji i środowisko życia Królestwem Bożym.

cross_3_small

 

 

 

 

Nie tyle ich zsumowanie, co ich wzajemna współzależność stanowi esencję Projektu: głosić Jezusa, Zbawiciela i Pana, w mocy Ducha Świętego, we wspólnocie – budując Ciało Chrystusa. Podobnie ewangelizowali Apostołowie. Wprowadzenie tych trzech elementów w czyn prowadzi do ewangelizacji z mocą (Dz 4,33).

Wymiar kerygmatyczny

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą
ku zbawieniu dla każdego wierzącego.

Rz 1, 16

Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących.

1 Kor 1, 21

Kerygmat – Dobra Nowina o śmierci i zmartwychwstania Jezusa, stanowiąca fundament życia chrześcijańskiego; pierwszy krok w procesie ewangelizacyjnym, prowadzący do narodzenia się na nowo. Poprzez to proste przepowiadanie uobecnia się zbawienie i czyni się je skutecznym.

Treść kerygmatu – Jezus umarły, zmartwychwstały, wielbiony, Zbawiciel, Pan, Mesjasz.

Cel kerygmatu – doświadczenie zbawienia w wymiarze osobistym, wspólnotowym i społecznym poprzez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, który napełnia Duchem Świętym i czyni świadkami, budującymi Królestwo Boże na ziemi.

Wymiar charyzmatyczny

Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Mk 16, 17-18.20

Charyzmaty – dary Ducha Świętego, służące budowaniu Ciała Chrystusa, towarzyszące głoszeniu Dobrej Nowiny. Największym darem jest sam Duch Święty – protagonista ewangelizacji i źródło wszystkich charyzmatów.

Cel charyzmatów – budować Kościół, ukazując moc, miłość i wierność Boga.

Jak służyć charyzmatami – zawsze w odniesieniu do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, prowadząc do życia sakramentalnego. Kiedy Jezus posyła swoich uczniów, aby głosili Ewangelię (ewangelizacja), mówi o znakach, które będą towarzyszyć temu procesowi (charyzmaty) i podkreśla potrzebę wiary i bycia ochrzczonym (sakramenty).

Wymiar wspólnotowy

… Aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie.

Ef 1, 10

Ojcze, … aby wszyscy stanowili jedno, by świat uwierzył.

J 17, 21

Wspólnota – Bóg jest wspólnotą osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego we wspólnocie miłości. Kościół rodzi się, by ewangelizować i ewangelizuje, by budować Królestwo.

Bóg nie chciał zbawiać ludzi pojedynczo, ale we wspólnocie, tworząc lud, z którym zawarł Przymierze i kształtował go przez proroków.

Jezus stworzył nowy lud bez podziału na rasy, języki czy granice; lud zjednoczony w wierze i pielgrzymujący do ziemi obiecanej.

Dzięki Duchowi Świętemu w Dniu Pięćdziesiątnicy rodzi się Nowy Izrael.

Dwa „bieguny” wspólnoty – mała wspólnota rodziny i wielka wspólnota Kościoła: wymiar katolicki, uniwersalny i diecezjalny.

Ekumenizm – Projekt ma charakter ekumeniczny; w zjednoczeniu Ciała Chrystusa spoczywa ogromna moc do ewangelizacji.